ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร


ปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560

*******************************************************

สำหรับ :  ครูผู้ประสานกิจกรรมชุมนุม      ครูผู้ประสานกิจกรรมชุมนุม  รับ-ส่ง ข้อมูล   ณ ห้องบริหารงานงบประมาณและแผนงาน    

จาก หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม (ครูหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์)                                               

ที่

รายการ

วันเดือนปี ที่รับ

วันเดือนปี ที่ส่ง

1.

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม (แบบ พน.03)

 

วันอังคาร

9 พฤษภาคม 2560

-

2.

รับสมุดบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

ครั้งที่ 1

วันอังคาร

16 พฤษภาคม 2560

-

3.

1.  ส่งข้อมูลกิจกรรมชุมนุม (แบบ พน.03)

2.  ส่งสมุดบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

     ครั้งที่ 1

 

วันจันทร์

5 มิถุนายน 2560

4.

รับสมุดบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

ครั้งที่ 2

วันพุธ

7 มิถุนายน 2560

 

5.

1.  ส่งสมุดบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

    ครั้งที่ 2

2. ส่งกระดาษ A4 1 แผ่น  มีข้อมูลดังนี้

    1) ชื่อกิจกรรมชุมนุม                                           

    2) ชื่อครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมน                               

    3) ภาพประกอบ (บรรยายใต้ภาพ)

 

วันจันทร์

18 กันยายน 2560

 

 

สำหรับ :  ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม        ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม  รับ-ส่ง ข้อมูล   จากผู้ประสานกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มสาระที่สังกัด

ที่

รายการ

วันเดือนปี ที่รับ

วันเดือนปี ที่ส่ง

1.

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม (แบบ พน.03)

 

วันพฤหัสบดี

11 พฤษภาคม 2560

-

2.

รับสมุดบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

ครั้งที่ 1

วันพุธ

17 พฤษภาคม 2560

-

3.

1.  ส่งข้อมูลกิจกรรมชุมนุม (แบบ พน.03)

2.  ส่งสมุดบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

     ครั้งที่ 1

 

วันศุกร์

2  มิถุนายน 2560

4.

รับสมุดบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี

8  มิถุนายน 2560

 

5.

1.  ส่งสมุดบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

    ครั้งที่ 2

2. ส่งกระดาษ A4 1 แผ่น  มีข้อมูลดังนี้

    1) ชื่อกิจกรรมชุมนุม                                           

    2) ชื่อครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมน                                

    3) ภาพประกอบ (บรรยายใต้ภาพ)

 

วันศุกร์

15 กันยายน 2560

 

สำหรับ :  ครูที่ปรึกษาประจำชั้นเรียน     ครูที่ปรึกษาประจำชั้นนักเรียน  รับ-ส่ง ข้อมูล   ณ ห้องบริหารงานงบประมาณและแผนงาน    

จาก หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม (ครูหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์)                        

ที่

รายการ

วันเดือนปี ที่รับ

วันเดือนปี ที่ส่ง

1.

รับบัตรสมาชิกชุมนุม เลือกกิจกรรมชุมนุม 

ของนักเรียน (แบบ 3 ส่วน)

    จากหัวหน้ากิจกรรมชุมนุม                                      

    ณ ห้องบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

วันอังคาร

16 พฤษภาคม 2560

 

2.

ส่งรายชื่อนักเรียนที่ปรึกษาประจำชั้น  รายละเอียดข้อมูลที่นักเรียนเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

 

วันจันทร์

5 มิถุนายน 2560

หมายเหตุ

1. การเปิดกิจกรรมชุมนุม กำหนดจำนวนสมาชิก  ครู : นักเรียน  เป็น 1 : 30  คน                                 

2. การเปิดกิจกรรมชุมนุมของครู กำหนดปีการศึกษาปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น                                                            

3. นักเรียนสามารถเลือกเรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  (2 ครั้ง : 1 ปีการศึกษา)                               

4. การลงลายมือชื่อของครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมทุกครั้งที่มีการส่งเอกสาร  ให้ดำเนินตามขั้นตอนดังนี้             

1)  ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม  ลงลายมือชื่อตัวเองให้เรียบร้อย                                              

2)  นำไปส่งคุณครูผู้ประสานกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มสาระฯ ที่ชุมนุมสังกัด                                   

3)  คุณครูผู้ประสานกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มสาระฯ นำไปเสนอ หัวหน้ากลุ่มสาระ                          

4)  คุณครูผู้ประสานกิจกรรมชุมนุมของกลุ่มสาระฯ รวบรวม นำเสนอ หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม                   

5)  หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม รวบรวมนำเสนอ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                   

6)  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวบรวมนำเสนอ ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ       

7)  ฝ่ายบริหารวิชาการ รวบรวมนำเสนอ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

5. การส่งเอกสารทุกครั้ง ขอให้คุณครูผู้ประสานกิจกรรมชุมนุม ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม และครูที่ปรึกษา ทุกระดับชั้น ลงลายมือชื่อ วันเดือนปี ทุกครั้ง เพื่อรับรองประกันเอกสารสูญหาย                  

6.  ขอความกรุณาคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมทุกท่าน การส่งงานขอให้ส่งตรงต่อเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะสมุดบันทึกผลกิจกรรมชุมนุม จะต้องรวบรวมนำเสนอท่านผู้อำนวยการลงนามครั้ง

 

ขอขอบคุณคณะครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

 

นายหัตถเชษฐ์  แสงประดิษฐ์

หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม