เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1042
ผู้ดูแล: ครูชญาดา ทองดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 124
ผู้ดูแล: ครูจีรฉัตร หยูคง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1025
ผู้ดูแล: ครูชุติมา เจริญมาก , ครูถนอมชัย แสงจันทร์ , ครูนร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1038
ผู้ดูแล: ครูสุจิตรา บุญรอด , ครูสุนันทา รมย์นุกูล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคาร 8
ผู้ดูแล: ครูทน วรรณวงษ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: 426
ผู้ดูแล: ครูดุษฎีพฤฒิ ชุมกลิ่น , ครูสิรดา เมธวลี , ครูวิมล...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 123
ผู้ดูแล: ครูโสภิตา ร่มแจ้ง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง Com 2
ผู้ดูแล: ครูมาโนช ทิพย์บรรพต , ครูกฤษฎา ทองกำเนิด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้อง Com 3
ผู้ดูแล: ครูอภิเดช พงศ์แผ้ว , ครูกษิดิ์พัฒน์ สุมนัสพงศ์
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 111
ผู้ดูแล: ครูณัฐา สงวนสินธิ์ , ครูนันทิภา ทองคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1041
ผู้ดูแล: ครูเสรี แก้วสุวรรณ , ครูสวรส เผ่าชู
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: 423
ผู้ดูแล: ครูธีรภาพ แก้วอ่อน , ครูสิธิภรณ์ งามโฉมฉิน , ครูช...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1035
ผู้ดูแล: ครูอุไรวรรณ เกื้อสกุล , ครูจุฑามณี สกุลแพทย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 136
ผู้ดูแล: ครูสุณิสา ดาหลาย , ครูปรียานุช บรรทม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 143
ผู้ดูแล: ครูสุชาดา นุ้ยไม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 125
ผู้ดูแล: ครูศรีสุดา ชูรินทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 445
ผู้ดูแล: ครูนารีรัตน์ เรืองจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 447
ผู้ดูแล: ครูพิชญา เจริญวนิช , ครูภาธิณี ศรีธารา
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 444
ผู้ดูแล: ครูรจิตา พัฒนราช , ครูอรไท คงไพทูรย์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1026
ผู้ดูแล: ครูณรงค์ศักดิ์ ขาวสุริยจันทร์ , ครูวรวิกา เรืองพงษ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 441
ผู้ดูแล: ครูพรรณทิพย์ นาคศรีคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้อง Com6
ผู้ดูแล: ครูอิสริญ บุญหนัก
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 424
ผู้ดูแล: ครูสุชีลา ไชยสงคราม , ครูนภา จินายง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 112
ผู้ดูแล: ครูศศิวิมล แย้มเพ็ง , ครูอัจฉรียา วัฒนอุดม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 233
ผู้ดูแล: ครูเบญจา เขียวสม , ครูวัชราภรณ์ สุบรรณภาส
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 533
ผู้ดูแล: ครูฐิติพร ไกรลาศ , ครูบุญจวง ธนะไชย
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 80 คน
สถานที่: 526
ผู้ดูแล: ครูพิมพ์วรรณ พงศ์กาสอ , ครูพรรณปพร ทองบุญช่วย , ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม(436)
ผู้ดูแล: ครูอุไรวรรณ สังคะโน , ครูมาริษา พึงแย้ม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง Com1
ผู้ดูแล: ครูสุชาติ แช่ม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1036
ผู้ดูแล: ครูณรงค์ฤทธิ์ มหาแก้ว , ครูสุรัชดา จันทร์เพชร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 236
ผู้ดูแล: ครูดิเรก โพธิ์พูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: ครูวิรุฬห์ พรหมบังเกิด , ครูพัชรินทร์ เกิดด้วง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ใต้ตึก 10
ผู้ดูแล: ครูสยาม พร้อมมูล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 232
ผู้ดูแล: ครูณัฐสุดา สุวรรณมา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 133
ผู้ดูแล: ครูศิริลักษณ์ พัฒนธานี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1048
ผู้ดูแล: ครูรัตนา วงศ์ลีลากรณ์ , ครูจินตนา สายสกล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 45 คน
สถานที่: 1032
ผู้ดูแล: ครูเอ แย้มโสพิศ , ครูจุฑามาศ มูสิเกิด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 75 คน
สถานที่: ม.ต้น 222 ม.ปลาย223
ผู้ดูแล: ครูหัตถเชษฐ์ แสงประดิษฐ์ , ครูสุกัญญา ไกรมาก , ครู...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1033 และ 1034
ผู้ดูแล: ครูบุญจีรา เอมรื่น , ครูอรษา แสงจันทร์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 326
ผู้ดูแล: ครูสนธยา ภู่สุขเสมอ , ครูจันทร์จิรา โมราศิลป์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 131
ผู้ดูแล: ครูดุษดี โพธิ์น้อย , ครูปราณี กาลพัฒน์ , ครูศิริ...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 121 และ โรงอาหาร
ผู้ดูแล: ครูศุภลักษณ์ เพ็งจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 46 คน
สถานที่: ห้อง Com4
ผู้ดูแล: ครูรุ่งนภา ทองเอียง , ครูปริยากร เพชรรัตน์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 325
ผู้ดูแล: ครูรสสุคนธ์ เพชรศร , ครูสุดา คำชาทิพย์ , ครูศัส...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องโสตฯ
ผู้ดูแล: ครูวนิตชนัย ยังสุข
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 525
ผู้ดูแล: ครูภัคสุภางค์ จำเริญกิจ
รับสมัคร: ม.1 ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 532
ผู้ดูแล: ครูกิตติญา ช่วยนุกิจ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 231
ผู้ดูแล: ครูสุพิศ สุวรรณนิภา , ครูอภิวัฒน์ นวลศิริ
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 226
ผู้ดูแล: ครูจอม กรองเห็น , ครูสุมลฑา กรองเห็น
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 126
ผู้ดูแล: ครูศุจินันท์ ศักดิ์สนิท
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: อาคาร 5
ผู้ดูแล: ครูทวารัตน์ พงศ์อร่าม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: อาคาร 8
ผู้ดูแล: ครูมนตรี สุขศรีแก้ว , ครูจันจิรา สุขศรีแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 545
ผู้ดูแล: ครูสัมพันธ์ ยิ่งยุทธ , ครูอภิชาต ศรีทองสม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: อาคาร 4 ชั้น 1
ผู้ดูแล: ครูจุฑาวรรณ กมลเศวตวงศ์ , ครูนภาดา ชาญนคร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 541
ผู้ดูแล: ครูสุรศักดิ์ วิชัยดิษฐ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 434
ผู้ดูแล: ครูเชิงชัย คำชาทิพย์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 500 คน
สถานที่: อาคาร9 (โดม)
ผู้ดูแล: ครูภาณุมาศ นาควิเชียร , ครูวีระศักดิ์ สว่างวงศ์ , ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 221
ผู้ดูแล: ครูชุติมา ทวิชศรี , ครูนิตินุช จินดาอ่อน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 45 คน
สถานที่: ห้องทูบี
ผู้ดูแล: ครูเพ็ญศรี กันภัยชร , ครูวิภาวดี ตะเภาน้อย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 332
ผู้ดูแล: ครูทิพย์นารี พิจิตรรัตน์ ครูวราภรณ์ คงมูล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: อาคารอุตสาหกรรม(312)
ผู้ดูแล: ครูจิราภา สองใจ , ครูบัญชา วราภรณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 413
ผู้ดูแล: ครูศุภชัย บุญมี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: ครูนิวัฒ รักษา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 323
ผู้ดูแล: ครูวิภาวดี บุตรมงคล , ครูพรรณทิวา บรรพต
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1044
ผู้ดูแล: ครูรัตนา เวฬุวนารักษ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 324
ผู้ดูแล: ครูอรอุมา ทิพย์สุวรรณ , ครูรัตน์ติกานต์ สันติบำร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 333
ผู้ดูแล: ครูสุธารา กัณฑลักษณ์ , ครูพัชรี จันทร์เย็น
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 114
ผู้ดูแล: ครูพัชรพร ฉายตั้น , ครูปัทวรรณ วัฒนไชย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 437
ผู้ดูแล: ครูกำพล ชุ่มจันทร์ , ครูศิรินทร์ยา รัชวการ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 322
ผู้ดูแล: ครูอวยพร ตาละลักษณ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้องเกษตร
ผู้ดูแล: ครูธานี ธรรมวุฒิ , ครูพิมจนา ใยทองคำ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 331
ผู้ดูแล: ครูวันวิสา ศรีช่วง , ครูปิยะนุช แพรกทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 225
ผู้ดูแล: ครูจันทร์จรี สุวรรณสิทธิ์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 532
ผู้ดูแล: ครูสุพิชญา แก้ววิจิตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องอุตสาหกรรม
ผู้ดูแล: ครูวราห์ ชุมแสง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 13
ผู้ดูแล: ครูพิชิต คงแจ่ม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: บนอาคาร 9
ผู้ดูแล: ครูเทอดศักดิ์ สังวรกาญจน์ , ครูสงวน เสือดารา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 122
ผู้ดูแล: ครูจันทนา สอนสุวรรณ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 216
ผู้ดูแล: ครูประสิทธิ์ เพชรจร , ครูเพ็ญประภา ดับโศรก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 443
ผู้ดูแล: ครูจุไรรัตน์ อ่อนมุข
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ดูแล: ครูนิยม บำรุงเสนา , ครูวาสนา สอนประสิทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 446
ผู้ดูแล: ครูศศิณี จุลรักษ์ , ครูถนิมาศ สุดสวาสดิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 433
ผู้ดูแล: ครูปาจรีย์ ป่านเทพ , ครูศิริพร จิ๋วสุวรรณ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: 126
ผู้ดูแล: ครูศรินธร มีเพียร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 535
ผู้ดูแล: ครูจุไรรัตน์ เกษศิลป์ , ครูพัณณิตา รักดี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 435
ผู้ดูแล: ครูสุพัตรา เทพกูล , ครูสุธีรา นุ้ยเขียว
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 213
ผู้ดูแล: ครูพจนา นิยมธรรม , ครูยุทธนา โฉมเฉลา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 432
ผู้ดูแล: ครูสมฤดี โพธิจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูจีรา สินสัจธรรม , ครูวีรวรรณ บางัสสาเร็ะ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง Com5 (546)
ผู้ดูแล: ครูธเนตร เล็กวารี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 422
ผู้ดูแล: ครูอวยชัย ทรงมุสิก , ครูอนุสรณ์ ทองดี , ครูวริศราร...
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 116
ผู้ดูแล: ครูพัชรี เผ่าวรรธนพันธุ์ , ครูภัทรพงศ์ ยังสวัสดิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4
Note:-