การลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ใหม่)


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา 2563 (ใหม่) ครั้งที่ 2


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2563
 (ระบบปิดสมัครในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น.)

3. การเข้าใช้งาน        

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                   
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก
ตัวอย่าง :
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$ctl00$ctl00$btnSave','')about:blank#blocked บันทึก
ชื่อ   :  เด็กชายศรียาภัย  เหลืองแดง
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13 
หลัก)
5. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม
     ครูสุชาติ  แช่ม           FB : Suchat Chaem
     ครูธเนตร  เล็กวารี      FB : 
Thanate Lekwaree       LineID : computerok
6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร


( แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม  สำหรับชุมนุมที่ต้อง Audition ระบบจะทำการปิดรับสมัคร ให้นักเรียนสมัครโดยตรงที่ครูที่ปรึกษาชุมนุม )

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกิจกรรมชุมนุม